สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 04:32 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สะพานข้ามห้วยแม่สอด 03/10/2565 23:48 0.0 10.0 12.0 205.72 1.75
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 01/12/2565 04:32 0.0 0.5 0.5 n/a n/a
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 18/10/2565 20:28 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานประวัติศาสตร์ 01/12/2565 04:32 n/a n/a n/a 476.48 6.17
สะพานบ้านผาสำราญ 01/12/2565 04:32 0.0 0.0 0.0 420.30 4.44
สะพานข้ามคลองแม่ลาง 01/12/2565 04:32 0.0 0.0 0.0 581.31 0.19
สะพานบ้านปางหมู 26/08/2565 09:26 0.0 0.0 0.0 201.24 156.87
โรงเรียนบ้านป่าลาน 01/12/2565 04:32 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านแม่สุริน 01/12/2565 04:32 n/a n/a n/a 404.68 1.52
สะพานบ้านขุนยวม 01/12/2565 04:32 n/a n/a n/a 523.23 0.00
สะพานข้ามน้ำยวม 28/09/2565 20:53 0.0 0.0 0.0 380.89 2.09
สะพานบ้านคอนผึ้ง - บ้านห้วยสิงห์ 01/12/2565 04:32 n/a n/a n/a 181.07 32.16
สะพานร่วมใจบ้านท่าผาปุ้ม 01/12/2565 04:32 n/a n/a n/a 241.73 8.64
สะพานบ้านกองก๋อย 01/12/2565 04:32 0.0 0.0 0.0 674.75 3.31
โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 01/12/2565 04:32 0.0 0.5 0.5 n/a n/a
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 01/12/2565 04:32 0.0 2.0 2.0 n/a n/a
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 01/12/2565 04:32 0.0 7.0 7.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 01/12/2565 04:32 2.5 0.0 1.5 n/a n/a
สะพานบ้านป่าปุ๊ 01/12/2565 04:32 n/a n/a n/a 189.48 0.00
สะพานข้ามน้ำแม่ละเมา 01/12/2565 04:32 1.0 0.0 0.0 275.89 2.06